جادستمالي کلبه-حداقل تعداد 500 عدد

جادستمالي کلبه-حداقل تعداد 500 عدد

جادستمال کاغذي کلبه
در رنگ هاي متنوع
جنس ام دي اف 3ميل
به خاطر توليد عمده فروش عمده بوده و به دليل حجم زياد و شکننده بودن در ارسال ، فروش بصورت بدون مونتاژ مي باشد.

جا دستمال کاغذي کلبه
جادستمالي کلبهجادستمال کاغذي کلبه
در رنگ هاي متنوع
جنس ام دي اف 3ميل
به خاطر توليد عمده فروش عمده بوده و به دليل حجم زياد و شکننده بودن در ارسال ، فروش بصورت بدون مونتاژ مي باشد.


-