100عدد-ساعت تبلیغاتی دیواری

100عدد-ساعت تبلیغاتی دیواری

ساعت تبلیغاتی دیواری به همراه قاب 
با موتور چینی هرعدد 19000 تومان
با موتور تایوانی هرعدد 21000 تومان
باموتور روان گرد چینی هر عدد 20000 تومان
باموتور روان گرد تایوانی هر عدد 23000 تومان
ساعت تبليغاتي ديواري ساعت تبلیغاتی دیواری به همراه قاب
با موتور چینی هرعدد 19000 تومان
با موتور تایوانی هرعدد 21000 تومان
باموتور روان گرد چینی هر عدد 20000 تومان
باموتور روان گرد تایوانی هر عدد 23000 تومان

 


-