جا یادداشتی سايز کوچک 200 عدد

جا یادداشتی سايز کوچک 200 عدد

جایادداشتی ها در سه اندازه بسته به سایز کاغذ یادداشت تولید میشود.

با توجه به نوسانات قیمت کاغذ در صورت سفارش کاغذ یادداشت جداگانه حساب می گردد.

تعداد حداقل 200 عدد مي باشد.

 

سايز بزرگ براي کاغذ 10.5 در 10.5 سانت :

بدون کاغذ هر عدد 12،000 تومان

 

سايز متوسط براي کاغذ 9.5 در 9.5 سانت :

بدون کاغذ هر عدد 10،000 تومان

 

سايز کوچک براي کاغذ 7 در 7.5 سانت : 

بدون کاغذ هر عدد 8000 تومانجا یادداشتی جا یادداشتی
جايادداشتي چوبي

در صورت درخواست مشتري براي جعبه هزينه 400 تومان اضافه مي شود.
نوع جعبه از کارتن E فلوت و يا  از مقواي پشت طوسي مي باشد.


-