جا یادداشتی سايز کوچک 200 عدد به همراه کاغذ یادداشت

جا یادداشتی سايز کوچک 200 عدد به همراه کاغذ یادداشت

جایادداشتی ها در سه اندازه بسته به سایز کاغذ یادداشت تولید میشود.


تعداد حداقل 200 عدد مي باشد.

 

سايز بزرگ براي کاغذ 10.5 در 10.5 سانت :

 

 هر عدد 7000 تومان

بدون کاغذ هر عدد 5500 تومان

 

سايز متوسط براي کاغذ 9.5 در 9.5 سانت :

 

 هر عدد 6500 تومان

بدون کاغذ هر عدد 5000 تومان

 

سايز کوچک براي کاغذ 7 در 7.5 سانت :


 هر عدد 5500 تومان
بدون کاغذ هر عدد 4000 تومانجا یادداشتی جا یادداشتی
جايادداشتي چوبي

در صورت درخواست مشتري براي جعبه هزينه 400 تومان اضافه مي شود.
نوع جعبه از کارتن E فلوت و يا  از مقواي پشت طوسي مي باشد.


-